Privacystatement

Privacystatement

Dit privacystatement ziet op de verwerking van persoonsgegevens via de websites www.watertorenlutten.nl en de subdomeinen van deze website.

Watertoren Lutten (hierna te noemen: “Watertoren Lutten”) is telkens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze contactgegevens zijn:
Watertoren Lutten
Troostenweg 2B
7777 SN Schuinesloot
Tel: 0523-857219
Mail: [email protected]

Algemeen
Watertoren Lutten gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit doen wij door van tijd tot tijd na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van de data als op het gebied van compliance met de wetgeving omtrent gegevensbescherming.

Gegevens die wij verwerken van bezoekers van de website
In het algemeen is het mogelijk onze websites te bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verwerken wij voor statistische doeleinden – onder meer via Google Analytics – de website via welke u op onze website bent gekomen, gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website bezoekt, de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt (hoe lang, hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website.

Wij verzamelen bovengenoemde gegevens zodat wij de inhoud van de website optimaal af kunnen stemmen aan de wensen en behoeftes van de gebruikers van onze website. De door ons verzamelde niet-identificeerbare informatie kunnen wij bewaren voor toekomstig gebruik en mogelijk ook doorgeven aan derden.

Vanaf wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
Onder meer vanaf het moment wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier verzamelen wij uw persoonsgegevens.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Zo zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het reageren op het contactformulier wanneer u een overnachting bij ons geboekt heeft.

De rechtsgronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren
Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen (artikel 6 sub b AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen door middel van onze website enkel persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Onder meer verzamelen wij de volgende persoonsgegevens en documenten met daarin opgenomen persoonsgegevens:

  • NAW gegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Leeftijd
  • Gegevens opgeslagen door google analytics

Hoe lang bewaren wij de op onze website(s) verzamelde persoonsgegevens?
U mag ons allereerst altijd vragen de door u verstrekte gegevens te verwijderen. Wanneer u dat niet doet, bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang er een dienstrelatie tussen u en Watertoren Lutten bestaat.

Wanneer er overnachtingen door u hebben plaatsgevonden bij Watertoren Lutten, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat u dat ons heeft gevraagd, of vier weken nadat de overnachting heeft plaatsgevonden geëindigd, tenzij u Watertoren Lutten toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: [email protected] .

Hoe worden de op onze website verzamelde persoonsgegevens beveiligd?
Watertoren Lutten heeft privacy hoog in het vaandel staan. Om deze reden nemen wij verschillende maatregelen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo werken wij daar waar nodig met beveiligde verbindingen. Daarnaast nemen wij de nodige maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Wie ontvangen uw persoonsgegevens?
Watertoren Lutten ontvangt uw persoonsgegevens. Watertoren Lutten zal uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Daarnaast zal Watertoren Lutten uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen.

Kan ik een verzoek indienen om mijn bij Watertoren Lutten verzamelde persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?
Het is mogelijk om een verzoek tot inzage in de door Watertoren Lutten via haar website over u verzamelde persoonsgegevens in te dienen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar Watertoren Lutten Ter controle van uw identiteit vraagt Watertoren Lutten een kopie van uw identiteit mee te sturen waarop uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Hotel Watertoren Lutten zal binnen een maand reageren op het inzageverzoek.

U kunt bij Watertoren Lutten verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Bent u van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Watertoren Lutten
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Watertoren Lutten indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar [email protected] . Daarnaast heeft u het zogenaamde recht op gegevensoverdracht. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan Watertoren Lutten heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen naar [email protected] .

Mocht u bezwaar hebben tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder bepaalde persoonsgegevens niet mogelijk is om u een overnachting te kunnen bieden.

Afsluitende opmerking
Watertoren Lutten behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Watertoren Lutten adviseert haar websitebezoekers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacystatement is bijgewerkt in mei 2018.